Cơ hội việc làm

Hợp tác cộng đồng để ngăn chặn tình trạng vô gia cư là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng, cam kết không phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng, lựa chọn, tuyển dụng, trả lương, thăng chức, duy trì hoặc các hành động nhân sự khác ảnh hưởng đến nhân viên hoặc người nộp đơn xin việc. Các quyết định về nhân sự sẽ dựa trên thành tích và khả năng thực hiện các chức năng thiết yếu của công việc, có hoặc không có chỗ ở hợp lý. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các chính sách của công ty chúng tôi hoặc các quyền của bạn với tư cách là người nộp đơn hoặc yêu cầu một chỗ ở hợp lý, vui lòng liên hệ với Văn phòng Cố vấn Tổng quát của chúng tôi theo số 202.543.5298 (máy lẻ 307).