Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của DC HMIS

Đối tác Cộng đồng đã tạo ra Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn của DC HMIS để phác thảo vai trò và trách nhiệm của tất cả các cơ quan và cá nhân truy cập dữ liệu DC HMIS. SOP và các tài liệu đính kèm chứa thông tin cần thiết và hữu ích về cách bảo mật và bảo vệ dữ liệu DC HMIS. Tất cả Nhà cung cấp sử dụng DC HMIS phải đọc đầy đủ tài liệu này và đào tạo mọi người dùng cuối trong cơ quan và chương trình của mình để hiểu nội dung của tài liệu.