Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đối với chủ nhà

Cộng đồng Đối tác Phòng chống Vô gia cư (TCP) cam kết cung cấp các nguồn tài nguyên nhà ở cho những người độc thân và gia đình vô gia cư tại Quận Columbia. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các đơn vị nhà ở để hỗ trợ cho nỗ lực này. Hãy tham gia với hơn 2000 đối tác chủ nhà của chúng tôi hiện đang cung cấp nhà ở cho các cư dân của Quận gặp tình trạng vô gia cư. Vui lòng chuyển tiếp tính khả dụng của đơn vị của bạn và bất kỳ câu hỏi nào khác mà bạn có thể có dclandlords@community-partnership.org

Câu hỏi thường gặp dành cho Chủ nhà