Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đối với nhà cung cấp

Thông tin bao gồm trong phần này của trang web dành cho các Nhà cung cấp ký hợp đồng với Đối tác cộng đồng. TCP sẽ sử dụng trang web này để đăng các tài nguyên nhằm hỗ trợ Nhà cung cấp cập nhật các ưu tiên và chính sách của TCP. Thông tin và tài nguyên mới sẽ được thêm vào nếu cần, vì vậy hãy nhớ kiểm tra lại để cập nhật.

Liên kết nhanh dành cho nhà cung cấp

Các tài liệu hợp đồng và chính sách dành cho các nhà cung cấp làm việc với Tổ chức Đối tác Cộng đồng Phòng chống Vô gia cư (TCP)

Đăng ký các khóa đào tạo sắp tới của nhà cung cấp. Cả HMIS và các khóa đào tạo bắt buộc khác đều được liệt kê ở đây.

HUD Thông báo về sự sẵn có của Quỹ thông qua Hợp tác Cộng đồng Phòng chống Tình trạng Vô gia cư (TCP) 

Thông tin và tài nguyên để truy cập Hệ thống thông tin quản lý người vô gia cư (HMIS)

Các tài nguyên liên quan đến ứng phó với thiên tai tại các trại tạm trú được tài trợ công cộng ở Đặc khu Columbia