Hội thảo

Giới thiệu chung

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các khóa đào tạo của The Community Partnership. Đối tác Cộng đồng (TCP) cung cấp một số loại hình đào tạo khác nhau. Không phải mọi nhà cung cấp đều bắt buộc phải đào tạo. Nếu bạn không chắc chắn mình phải tham gia khóa đào tạo nào, vui lòng tham khảo hợp đồng và bảng điểm đào tạo gần đây nhất của bạn.

Các loại hình đào tạo

Yêu cầu đào tạo chung cho nhà cung cấp

Trong tuần cuối cùng của mỗi tháng, TCP sẽ gửi lịch đào tạo cho tháng tiếp theo. TCP gửi thông tin này đến Đầu mối Liên hệ Tuân thủ Đào tạo như được chỉ ra trên Biểu mẫu TCP 904- Thông tin Chương trình. Cá nhân này có trách nhiệm luân chuyển lịch đào tạo cho nhân viên của chương trình. Để nhận được thông báo đào tạo, vui lòng liên hệ với lãnh đạo cơ quan. Xin lưu ý: Nhân viên TCP không thể chuyển tiếp lịch cho bất kỳ ai chưa có tên trong biểu mẫu 904 của cơ quan họ.

  •  

Đào tạo HMIS