Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tham Gia

Phù hợp để thay đổi

Được thành lập vào năm 1992, Suited for Change trao quyền cho phụ nữ bằng cách tăng khả năng tìm việc làm và khả năng duy trì việc làm của họ. Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu của khu vực Washington, DC dành cho phụ nữ có nhu cầu về trang phục chuyên nghiệp, cố vấn và giáo dục sẵn sàng làm việc. Thông qua các dịch vụ này, chúng tôi giúp phụ nữ đạt được sự độc lập về tài chính.    

Thông tin liên hệ: (202) 293-0351