Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đạo luật cải cách dịch vụ cho người vô gia cư (HSRA)

Hợp đồng DHS

Đạo luật cải cách dịch vụ cho người vô gia cư (HSRA)
Thư viện Luật DC - Chương 7A. Dịch vụ cho các cá nhân và gia đình vô gia cư. (dccouncil.us)

Quy định về Chăm sóc liên tục (CoC)
https://www.dcregs.dc.gov/Common/DCMR/RuleList.aspx?ChapterNum=29-25

Thông báo đình chỉ
Lưu ý: Nhà cung cấp PHẢI in hai mặt tài liệu này khi cung cấp cho khách hàng của họ.

Thông báo chấm dứt
Lưu ý: Nhà cung cấp PHẢI in hai mặt tài liệu này khi cung cấp cho khách hàng của họ.

Thông báo chấm dứt (tiếng Tây Ban Nha)
Lưu ý: Nhà cung cấp PHẢI in hai mặt tài liệu này khi cung cấp cho khách hàng của họ.

Thông báo chuyển nhượng
Lưu ý: Nhà cung cấp PHẢI in hai mặt tài liệu này khi cung cấp cho khách hàng của họ.

Thông báo chuyển nhượng (tiếng Tây Ban Nha)
Lưu ý: Nhà cung cấp PHẢI in hai mặt tài liệu này khi cung cấp cho khách hàng của họ.

Thông báo về Hành động Khẩn cấp

Thông báo về tính đủ điều kiện (ERAP)

Hợp đồng không phải DHS

Thông báo về Biểu mẫu Hành động Khẩn cấp

Thông báo về Biểu mẫu Đình chỉ

Thông báo về Biểu mẫu Chấm dứt

Thông báo về hình thức chuyển nhượng

Yêu cầu xem xét hành chính