Tôi cần giúp đỡ

Trung tâm tài nguyên gia đình Virginia Williams (Lớp trung tâm gia đình)

Sau 4 giờ chiều Thứ Hai-Thứ Năm & sau 12 giờ trưa Thứ Sáu và vào cuối tuần, ngày lễ và trong thời gian cảnh báo hạ thân nhiệt, hãy gọi Đường dây nóng của Shelter 202-526-0017, trợ giúp 24 giờ một ngày

Họ giúp gì

Nhà ở tạm thời

Họ giúp ai

Người lớn từ 24 tuổi trở lên

Thanh niên dưới 24 tuổi

Gia đình

Địa chỉ: 920-A Rhode Island Ave NE, Washington, DC 20018
Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Năm (Trừ Ngày Lễ): 8:30 sáng - 4 giờ chiều, Thứ Sáu 8:30 sáng - 12 giờ tối
Điện thoại: 202-526-0017