Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tài nguyên

Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của DC HMIS

Cộng đồng Đối tác đã tạo ra Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn của DC HMIS để vạch ra vai trò và trách nhiệm của tất cả các cơ quan và những người có quyền truy cập vào dữ liệu DC HMIS. SOP và các tệp đính kèm chứa thông tin quan trọng và hữu ích về các cách mà dữ liệu DC HMIS được an toàn và bảo vệ. Tất cả các Nhà cung cấp sử dụng DC HMIS phải đọc đầy đủ tài liệu này và đào tạo mọi người dùng cuối trong cơ quan và các chương trình của mình để hiểu nội dung của tài liệu này.