Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tài nguyên

Hỗ trợ khẩn cấp cho người vô gia cư và Luật chuyển đổi nhanh chóng sang nhà ở (HEARTH)

HEARTH sửa đổi và ủy quyền lại Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư McKinney-Vento với những thay đổi đáng kể, bao gồm -

  • Hợp nhất các chương trình tài trợ cạnh tranh của HUD;
  • Xây dựng Chương trình Hỗ trợ Ổn định Nhà ở Nông thôn;
  • Một sự thay đổi trong định nghĩa của HUD về tình trạng vô gia cư và vô gia cư mãn tính;
  • Yêu cầu đối sánh được đơn giản hóa;
  • Sự gia tăng các nguồn lực phòng ngừa; và,
  • Tăng sự nhấn mạnh vào hiệu suất.