Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tài nguyên

Đạo luật tiếp cận ngôn ngữ năm 2004

Đạo luật Tiếp cận Ngôn ngữ năm 2004, bao gồm các quy định cập nhật được thông qua vào năm 2014, giúp cải thiện khả năng tiếp cận và tham gia vào các dịch vụ và chương trình của Học khu cho những cư dân có trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc không thông thạo. Do đó, các chương trình và dịch vụ của chính quyền Học khu được yêu cầu và trang bị để đánh giá và cung cấp các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ miệng cần thiết và bản dịch viết cho các cá nhân và / hoặc quần thể có khả năng được phục vụ hoặc gặp phải. Đạo luật Tiếp cận Ngôn ngữ năm 2004 quy định tất cả các dịch vụ và chương trình của chính quyền Học khu phải tạo và thực hiện kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ và chỉ định một điều phối viên tiếp cận ngôn ngữ để đảm bảo tuân thủ. Chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ (LA) tồn tại để đảm bảo các cư dân của Học khu hạn chế hoặc không thông thạo tiếng Anh có khả năng tiếp cận bình đẳng với thông tin và dịch vụ do Học khu cung cấp. Những cư dân nói được ít tiếng Anh phải được cung cấp dịch vụ thông dịch và / hoặc dịch tài liệu khi nhận các dịch vụ của chính phủ, theo yêu cầu của Đạo luật Tiếp cận Ngôn ngữ năm 2004

Đối với bản in ra giấy của bất kỳ biểu mẫu truy cập ngôn ngữ nào hoặc mã truy cập vào đường dây truy cập ngôn ngữ, vui lòng liên hệ Thái Trác Nghiên hoặc qua điện thoại theo số (202) 543-5298 máy lẻ. 122