Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tài nguyên

Chỗ ở Hợp lý và Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA)

Mối quan hệ đối tác cộng đồng để ngăn chặn tình trạng vô gia cư (TCP) tuân thủ Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, Tiêu đề VIII của Đạo luật Quyền Công dân năm 1968 (được sửa đổi bởi Đạo luật Phát triển Cộng đồng năm 1974 và Đạo luật Sửa đổi Nhà ở Công bằng năm 1988 ), Sắc lệnh 110063, Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, Đạo luật Phân biệt Tuổi tác năm 1975, và Tiêu đề II và III của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA).