Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tài nguyên

Chính sách phục vụ khách hàng chuyển giới và không thay đổi giới tính

Đạo luật Cải cách Dịch vụ Người vô gia cư của Quận Columbia năm 2005 (HSRA) hệ thống hóa các quyền và trách nhiệm của khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư, và các tiêu chuẩn mà Quận Columbia và các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

HSRA, được sửa đổi bởi Đạo luật Cải cách Thanh niên Vô gia cư của LGBTQ năm 2013, định nghĩa LGBTQ là người “tự nhận mình là đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính luyến ái, chuyển giới, không phù hợp với giới tính, đồng tính luyến ái hoặc nghi ngờ xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới và biểu hiện của họ. ”