Tài nguyên

Hợp đồng giao hàng

Các tài liệu bắt buộc đối với mỗi hợp đồng mà nhà cung cấp có với The Community Partnership. Bao gồm phân phối chung, quy tắc chương trình theo loại chương trình và phân phối tài chính.